مزوتراپی

جوانسازی توسط روش های مختلف انجام می شود. یکی از این روشها مزوتراپی است که در طی ان ،به محل درمان داروهای تقویت کننده و جوانساز با سوزن های بسیار ظریف تزریق می شود
و این روشی است که به علت کم کم اثر بودن کرمها و داروهای موضعی در سالها پیش ابداع شد.
یکی دیگر از کاربرد های مزوتراپی درمان سلولیت و چاقیهای موضعی است که با تزریق دارو در محل چربی،قادر به حل کردن آنها و دفع از بدن خواهیم بود.

images01