خالبرداری

خال ها باید قبل از بردا شته شدن توسط پزشک مشاهده و بررسی شوند تا از بدخیم نبودن آنها اطمینان حاصل شود و سپس برای برداشت آنها از بهترین وسیله ای که منجر به عوارض نشود استفاده کرد که در این راستا از انواع دستگاه های آراف سرجری و لیزر های co2 می توان استفاده کرد.

images02