جلوگیری از تعریق شدید

با تزریق بوتاکس می توان تعریق شدید در نواحی کف دست و پا و همچنین زیر بغل را کنترل کرد.